Algemene Voorwaarden Aquila Movement

Artikel 1:

Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

Opdrachtnemer: Aquila Movement

Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer

Trainingen: Onder training/workshops, wordt verstaan, het lesgeven in de sport freerunnen in een omgeving waar veilig getraind kan worden.

Artikel 2:

Algemeen/Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Aquila Movement en een opdrachtgever waarop Aquila Movement deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aquila Movement, voor de uitvoering waarvan door Aquila Movement en derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Aquila Movement en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Aquila Movement en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Aquila Movement niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Aquila Movement in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

 

Artikel 3:

Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Aquila Movement worden aangeboden tegen betaling Voor de offerte geldt een termijn voor aanvaarding. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Aquila Movement kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Aquila Movement daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aquila Movement anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aquila Movement niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4:

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Aquila Movement is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Aquila Movement ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Aquila Movement kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van, Aquila Movement op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Aquila Movement de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Aquila Movement tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Aquila Movement gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Aquila Movement gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Aquila Movement vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Aquila Movement op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5:

Overmacht

 1. Aquila Movement is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aquila Movement geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aquila Movement niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Aquila Movement of van derden daaronder begrepen. Aquila Movement heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Aquila Movement zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Aquila Movement kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Aquila Movement ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aquila Movement gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 6: 

Betaling en incassokosten

 1. Voor facturatie dient de opdrachtgever het door Aquila Movement verstrekte inschrijfformulier volledig naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de opdrachtgever akkoord met betaling via iDeal of bankoverschrijving of automatische incasso.
 2. Facturatie vindt plaats per email of per post.
 3. Betaling doormiddel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Aquila Movement aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Aquila Movement aangegeven. Aquila Movement is gerechtigd om periodiek te factureren en doorlopende incasso’s bij een afgegeven machtiging af te schrijven.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal Aquila Movement de vordering ter incasso uithanden geven aan een incasso instelling.
 6. Aquila Movement heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Aquila Movement kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Aquila Movement kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Aquila Movement verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de staffelmethode de Wet Incasso Kosten. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7:

Freerun lessen/trainingen

 1. Opdrachtnemer geeft freerun lessen en houdt daarbij het schoolkalenderjaar in acht. Tijdens schoolvakanties en feestdagen worden er dan ook geen lessen verzorgd.
 2. Freerun lessen kunnen voor of tijdens de lessen worden geannuleerd door Aquila Movement wanneer er calamiteiten voordoen. Deze annulering zal worden beschouwd en behandeld als overmacht. Dit geldt ook als een les wordt geannuleerd vanwege weeroverlast, weercode rood melding of als het weer daar aanleiding toe geeft, het een en ander ter beoordeling van de Opdrachtnemer.
 3. Freerun lessen worden altijd op het aangegeven tijdstip gegeven. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.
 4. Opdrachtgever begrijpt dat de trainingen exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
 5. In het geval van ziekte van een trainer zal Opdrachtnemer naar vervanging zoeken. Op Opdrachtnemer rust hierin een inspanningsverplichting. Indien geen vervanging mogelijk is zal Opdrachtnemer bezien of een training op een later ogenblik zou kunnen plaatsvinden.

Artikel 8:

Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Aquila Movement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van Aquila Movement van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. Aquila Movement verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.
 3. Deelname geschiedt voor eigen risico. Aquila Movement is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is Aquila Movement niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Artikel 9:

Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Aquila Movement voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomstschade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Aquila Movement toerekenbaar is.
 2. Indien Aquila Movement uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Aquila Movement zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aquila Movement, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aquila Movement en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10:

Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aquila Movement partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Aquila Movement is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Aquila Movement het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.